Ընդհանուր պայմաններ

  • Օբյեկտը և օբյեկտում տեղադրված հակահրդեհային անվտանգության համակարգը պետք է համապատասխանեն Հայաստանի Հանրապետության տարածքում սահմանված ՀՍՏ –ին և ԳՕՍՏ-երին:

ՀՍՏ և ԳՕՍՏ

 ՀՀ ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆԸ ՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

«ՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ  

ՀՀՇՆ II-8.04.02.-2005 «ՇԵՆՔԵՐԻ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԱՎՏՈՄԱՏԻԿԱ» ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՆՈՐՄԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ  ՄԱՍԻՆ ՀԱՅԱUՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔ  

  • Ազդանշանային համակարգը պետք է աշխատի անխափան` օրը 24 ժամ:
  • Ազդանշանային համակարգը պետք է գտնվի սպասարկման համար հասանելի վայրում:
  • Պետք է ապահովված լինի անխափան հոսանքասնուցում:
  • Բոլոր համակարգերը պետք է ապահովված լինեն 24-ժամյա հավելյալ հոսանքասնուցմամբ` հոսանքի բացակայության դեպքում:
  • Տեղադրված ներօբյեկտային հակահրդեհային համակարգերը պետք է փոխանցեն ահազանգի ազդանշանը Contakt ID արձանագրության (պրոտոկոլի) միջոցով: Նման փոխանցող սարքի (կոմունիկատորի) բացակայության դեպքում առաջարկվում է տեղադրել հավելյալ սարքավորում:

Comments are closed.